Chào mừng quý vị đến với website của Phòng Giáo dục & Đào tạo M'Drak

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Cac bieu mau thi dua, khen thuong cua cong doan

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Phúc
Ngày gửi: 07h:53' 21-05-2012
Dung lượng: 267.3 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
LĐLĐ HUYỆN M’ĐRĂK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 89 /CV - CĐGD M’đrăk, ngày 16 tháng 11 năm 2011
V/v Tổ chức các hoạt động tại công đoàn cơ sở
& chế độ thông tin báo cáo

Kính gửi : Các công đoàn cơ sở trường học thuộc CĐGD M’drak

Thực hiện chỉ đạo của tổ chức công đoàn cấp trên và LĐLĐ Huyện Mđrắk; Thực hiện Nghị quyết cuộc họp ngày 23/9/2011 của Ban Chấp Hành công đoàn Giáo dục huyện M’drak (Phiên họp mở rộng) về việc triển khai các hoạt động của tổ chức công đoàn. Công đoàn giáo dục Huyện M’drak yêu cầu các công đoàn cơ sở thực hiện tốt các hoạt động sau:
1/ Tiếp tục thực hiện các hoạt động đã triển khai:
- Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị CCVC đầu năm học.
- Triển khai Quy chế quản lý và sử dụng quỹ “Hỗ trợ đồng nghiệp” thuộc CĐGD huyện M’drak đến tất cả đoàn viên, người lao động thuộc đơn vị.
Nạp quỹ hỗ trợ đồng nghiệp đúng thời gian quy định (từ ngày 10-15 tháng đầu quý) Riêng đoàn viên, người lao động tham gia quỹ lần đầu công đoàn lập danh sách và tiền về CĐGD(Qua Đ/c Hồng) trước ngày 30/11/2011.
Lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ quỹ “Hỗ trợ đồng nghiệp” thuộc CĐGD huyện M’drak cho đoàn viên, người lao động đúng quy định (và theo mẫu đã gửi)
- Thực hiện báo cáo hoạt động công đoàn hàng quý, báo cáo quyết toán kinh phí công đoàn đúng quy định( thời gian nạp thứ 7 tuần 4 tháng cuối quý)
- Tổ chức phát động thi đua và đăng ký thi đua công đoàn. Một số đơn vị chưa nạp đăng ký thi đua.
(Có phụ lục thông tin gửi kèm)
2/ Thực hiện các nội dung:
- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo hướng dẫn số: 01/HD-LĐLĐ ngày 5/10/2011 của LĐLĐ huyện (Gửi kèm)
- Xét đề nghị công nhận cơ quan văn hoá 2011và đăng ký cơ quan văn hoá 2012 (nạp 22/11/2011)
- Kiện toàn BCH công đoàn cơ sở (Nếu có sự thay đổi)
- Kết hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày NGVN 20/11/2011.
- Tham gia giải cầu lông của huyện theo kế hoạch (cho phép các đơn vị có thể liên kết để tham gia thi đấu song cần ghi rõ trong bản đăng ký – liên kết với ai? đơn vị nào? Thi đấu ở nội dung nào)
Trên đây là một số hoạt động chủ yếu trong thời gian tới. Công đoàn Giáo dục đề nghị các công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận: TM BAN THƯỜNG VỤ
- CĐCS các trường học; PHÓ CHỦ TỊCH
- Lưu CĐGD. (Đã ký )
Bùi Thị Thêm


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓